Cím: Debrecen, Péterfia utca 18. (Debrecen Plaza)
Menu

Részvételi Szabályzat

GRAND CASINO

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT

2021.

1. A KASZINÓ HELYE ÉS NYITVATARTÁSI IDEJE

A kaszinó helye: Debrecen Plaza üzletközpont, 1/a. sz. üzlethelyiség 4026 Debrecen, Péterfia út 18.

A játékkaszinó nyitvatartási ideje:

Hétfőtől – Vasárnapig 00 – 24

A pénznyerő automaták és az élőjáték asztalok a nyitvatartás teljes ideje alatt elérhetőek.

2. A KASZINÓ LÁTOGATÁSÁNAK SZABÁLYAI

2.1.

A kaszinóba azok a személyek léphetnek be, akiknek belépését a jogszabályok vagy a jelen Részvételi Szabályzat nem tiltja.

A játékkaszinóba nem léphet be:

a) 18 éven aluli vagy a játékkaszinó látogatásából kizárt sérülékeny vagy egyéb személy, a kitiltás időtartamának lejártáig vagy a visszavonásáig, valamint az a magánszemély, aki nem tudja az előírt személyi okmányaival igazolni életkorát,

b) aki a video-ellenőrzési rendszer üzemelése során rögzítendő személyi adatainak kezeléséhez, illetve a játékkaszinó látogatásából történő kitiltása esetén a jogszabályban meghatározott adatainak kezeléséhez kitiltás céljából történő hozzájárulását nem adta,

c) ittas vagy bódult állapotban lévő személy, továbbá akiről a körülmények alapján nyilvánvaló, hogy ezért vagy más okból jelenlétével megzavarhatja a rendet, nyugalmat és a játékok menetét,

d) akit a játékkaszinóból a szervező kitiltott, a kitiltás időtartamának lejártáig vagy a visszavonásáig,

e) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek egyenruhát viselő tagja, ha nem hatósági feladatainak tesz eleget.

f) bírósági korlátozás alatt álló személy (játékosvédelmi nyilvántartás alapján)

g) jelentős önkorlátozás alatt álló személy (játékosvédelmi nyilvántartás alapján)

A játékkaszinóban folyó játékokban nem vehetnek részt:

 1. a játékkaszinó alkalmazottai, ezen személyek közeli hozzátartozói,

 2. a Társaság tagjai, képviselői, tisztségviselői, a Felügyelő Bizottság tagjai, illetve e személyek közeli hozzátartozói,

 3. a játékkaszinóban hatósági feladatokat ellátó személyek, kivéve SZF próbajáték lefolytatása során.

 4. akit a játékkaszinó igazgatója, menedzsere nem a játékba való részvétel céljából személyesen vezet be.

 5. A játékkaszinóba belépők tudomásul veszik, hogy a kaszinóban:

 6. a video ellenőrzési rendszer működik és a kaszinó a birtokába kerülő adatokat a jogszabályban előírt ideig tárolja,

 7. a játékkaszinónak és a játékosoknak a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben a játékosok azonosításával kapcsolatosan előírt kötelezettségeit a kaszinó köteles teljesíteni,

 8. az állami adóhatóság törvényben előírt hatósági feladatainak ellátása érdekében a video ellenőrzési rendszer által rögzített adatokba betekinthet,

 9. a törvényben előírt személyi adataik nyilvántartásba vétele, valamint a videofelvétel készítéséhez való hozzájárulás a játékkaszinó látogatásának feltétele.

 10. a túlzásba vitt szerencsejáték mentálhigiéniás problémákat okozhat, illetve szenvedélybetegség kialakulásához vezethet,

 11. a kaszinóból zsetonokat kivinni TILOS.

 12. az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak elfogadása, illetve az adatvédelmi tájékoztatót elfogadó nyilatkozat aláírása a játékkaszinó látogatásának feltétele.

2.2.

A KITILTÁS ÉS PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS

Ha a játékos a szervező és a játékos között a szerencsejátékban való részvételre létrejött szerződést súlyosan megszegi, a szervező a játékos részére eseti jelleggel vagy határozott, de legfeljebb 5 éves időtartamra megtagadhatja a szerencsejáték szervezésére szolgáló ingatlanba, értékesítő helyre a belépést vagy távszerencsejáték, online kaszinójáték esetén az online bejelentkezést és a szerencsejátékban való részvételt (a továbbiakban: kitiltás).

Kitiltásra okot adó súlyos szerződésszegés esetkörei:

 1. botrányos magatartást tanúsított

 2. jelenlétével megzavarta a rendet, nyugalmat és a játékok menetét

 3. a játékszabályokat megszegte, vagy azokkal visszaélt

 4. beléptetés során megszegte a beléptetésre vonatkozó szabályokat pl: belépő kártyáját átruházta

 5. a kaszinóban a játékhoz meg nem engedett segédeszközt alkalmazott Pl.: mobiltelefon

 6. sértegeti az alkalmazottakat, indulatos, fenyegető, modortalan stílusban viselkedik, beszél

 7. fénykép, vagy videó felvételeket készített a kaszinó területén

 8. játékeszközökben, gépekben kárt tett, megrongálta /pl.:monitor/

 9. más vendégektől kéreget, koldul

 10. kredit,- zseton,- kézpénz eltulajdonítása

 11. csalás gyanújának felmerülése

 12. visszataszító, ápolatlan megjelenés

A kitiltásról, a társaság vezető tisztségviselője, a kaszinóigazgató, kaszinómenedzser, vagy az általuk erre feljogosított más alkalmazott jogosult döntést hozni A kitiltás tényéről a személyesen jelen lévő játékost a kitiltással egyidejűleg írásbeli nyilatkozat átadásával kell értesíteni. Amennyiben a kitiltásról szóló döntésről a társaság a látogatót a játéktérben tájékoztatja, úgy személyiségi jogai tiszteletben tartásával fel kell kérni arra, hogy a játékot fejezze be és a játékkaszinó területét hagyja el. Ha a játékos a nyilatkozat átvételét megtagadja, a nyilatkozat elkészítését megelőzően távozik, vagy a kitiltás során nincs jelen, a kaszinó a játékost – erre vonatkozó írásbeli kérelmére – a kitiltásról a játékos kérelméről való tudomásszerzést követő 8 munkanapon belül írásbeli nyilatkozat postai úton való megküldésével vagy személyes átadásával értesíti.

A kitiltott játékossal a kaszinó teljeskörűen elszámol, a játékosnál lévő zsetonokat, plaque-okat, pénznyerő automata krediteket haladéktalanul visszaváltja, az esetleges letéteket és árvákat visszafizeti.

A kitiltást a kaszinó a kitiltott játékos írásbeli panaszára, egyéb kérelmére vagy panasz, kérelem hiányában saját kezdeményezésére annak időtartama alatt indokolás nélkül visszavonhatja. A kitiltás visszavonásáról és a visszavonás kezdő időpontjáról a kaszinó a játékost kérésére írásban értesíti.

A kitiltás foganatosításának a nyilvánosság kizárása mellett, a lehetőségekhez képest diszkrét körülmények között, a személyiségi jogok tiszteletben tartásával kell történnie. A kitiltás foganatosítását a kaszinó biztonsági szolgálata végzi.

A szervező a szerencsejátékban való részvételre létrejött szerződést súlyosan megszegő játékossal szemben a kitiltás hatékony végrehajtása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás adatait a kitiltás elrendelésétől számított 6 évig kezelheti. A kitiltással kapcsolatos nyilvántartásba a kitiltott játékos a játékost érintő kitiltás adatai vonatkozásában tekinthet be. A játékos a betekintéssel egyidejűleg, a nyilvántartott adatokról és a kitiltás okáról írásbeli tájékoztatást kérhet, amelyet a szervező a betekintéssel egyidejűleg, de legfeljebb az azt követő munkanapon térítésmentesen köteles teljesíteni.

Öntiltás

A játékos írásos önkorlátozó nyilatkozatot (öntiltás) tehet a kaszinóban, melyben 3 hónap, 6 hónap, 1 év vagy 2 év időtartamra kérheti a kaszinóból való kitiltását. A nyilatkozatot a kaszinó az átvétel napján nyilvántartásba veszi, és a nyilatkozat szerinti intézkedést a nyilvántartásba vételt követően 24 órán belül alkalmazza. A nyilatkozat átvételekor a kaszinó nyomtatott játékosvédelmi tájékoztatót ad át a játékos részére.

Az 1 évnél rövidebb érvényességű öntiltások feloldása nem lehetséges, a legalább 1 év érvényességű öntiltást a játékos a kérelmezés után legkorábban 7 hónappal írásban visszavonhatja. A kaszinó a visszavonó nyilatkozatot annak átvétele napján nyilvántartásba veszi, és az öntiltás feloldását a nyilvántartásba vétel napjától alkalmazza.

SZF játékosvédelmi nyilvántartásában szereplő személyek

A SZF játékosvédelmi nyilvántartásában (bírósági korlátozás alatt álló személyek és jelentős önkorlátozás alatt álló személyek) szereplő játékosok nem léphetnek be a kaszinóba. A beléptető rendszer a játékosvédelmi nyilvántartásban szereplő játékosok számítógépes adatlapján jelzi a korlátozás tényét, és a játékost nem lehet a kaszinóba beléptetni. Amennyiben a játékosvédelmi nyilvántartásra alapozottan kerül sor a beléptetés megtagadására, erről a játékost a kaszinó írásban tájékoztatja a számítógépes adatlap nyomtatott másolatának átadásával.

Ha a játékos korábban, ugyanazon a játéknapon már beléptetésre került, amikor a kaszinó tudomást szerez arról, hogy a játékosvédelmi nyilvántartásban szerepel, akkor részére további játéklehetőséget nem biztosít, a nála lévő zseton, plaque vagy pa.crediteket haladéktalanul visszaváltja a pénztárban, az esetleges letéteket és árvákat visszafizeti, és távozásra szólítja fel.

Amennyiben a játékosvédelmi nyilvántartásra alapozottan kerül sor a beléptetés megtagadására, a kaszinó nyomtatott játékosvédelmi tájékoztatót ad át a játékos részére.

18 éven aluli személyek esetén a beléptetés megtagadásával egyidejűleg a kaszinó a 18 éven aluli személy részére nyomtatott tájékoztatót ad át a 18 éven aluli személyek fokozott védelméről és játéktilalmáról.

Minden személy részt vehet a kaszinóban folyó játékban, aki a fenti szabályok szerint a játéktól nincs eltiltva, illetve játéklehetőségben nincs korlátozva.

2.3.

A kaszinónak jogában áll a kaszinóba való belépést zsúfoltság, vagy egyéb biztonsági ok miatt átmenetileg, vagy az adott napra véglegesen felfüggeszteni. A belépés felfüggesztéséről mindig az ügyeletes kaszinó Manager dönt, s annak végrehajtására utasítást ad a recepciónak és a biztonsági személyzetnek.

Zsúfoltság miatt a kaszinó Manager akkor függesztheti fel a játékosok belépését, ha a kaszinóhelyiségben lévők száma akadályozza a játékosok kényelmét, a játék biztonságos lebonyolítását, vagy veszélyezteti a kaszinó, illetve berendezéseinek állagát. A zsúfoltság miatti korlátozást a vendégek számának csökkenésével az ügyeletes kaszinó Manager oldhatja fel.

A kaszinó managernek egyéb biztonsági okok miatt is joga van a belépést átmenetileg felfüggeszteni.

A felfüggesztés tényét a recepció személyzete, illetve szükség szerint a biztonsági szolgálat alkalmazottai udvariasan közlik a várakozó vendégekkel, s amennyiben erre vonatkozó információval rendelkeznek, közlik a felfüggesztés feloldásának várható időpontját is. A felfüggesztés ideje alatt a kaszinónak joga van bármely vendég kaszinóba való belépését megtagadni, s az intézkedés foganatosítása érdekében a biztonsági szolgálatot igénybe venni.

A kaszinó manager egyes játékhelyeknél is jogosult a játékot felfüggeszteni, vagy azt befejezni. Ebben az esetben az adott játékhelyen szerencsejátékban résztvevő játékosok figyelmét erre fel kell hívni, s a felhívástól számított 3 leosztás, vagy rulett esetében 3 pörgetés, illetve dobást követően a játék az adott játékhelyen határozatlan időtartamra felfüggeszthető, vagy be is fejezhető.

2.4.

A látogatók a kaszinóba való első belépéskor belépő kártyát kapnak, amely a kiállítástól számítva két évig érvényes.

A játékos azonosítása a regisztráció során a játékkaszinóba való belépéskor történik meg. Az azonosítás során csak azokat az adatokat lehet a nyilvántartásba felvenni, amelyeket a vendég által felmutatott okmány tartalmaz.

Rögzíteni kell a vendég alábbi adatait:

 1. családi és utónevét (születési név), amennyiben van, házassági nevét;

 2. lakcímét;

 3. születési helyét, idejét;

 4. állampolgárságát;

 5. anyja születési nevét;

 6. az azonosító okmányának típusát és számát;

 7. külföldi természetes személy esetében az 1-6. pontban meghatározott adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet (ha megállapítható).

Azonosítás során a következő okmányok bemutatását kell megkövetelni:

– magyar állampolgár esetén: személyazonosító igazolvány (vagy útlevél, vagy kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány;

– külföldi személy esetén: útlevele vagy személyazonosító igazolványa – ha az magyarországi tartózkodásra jogosít -, vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya.

A játékosokat a kaszinóba történő első jelentkezésükkor a kaszinó számítógépes nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásban szerepelnek a belépő kártyákon feltüntetett adatok.

A felügyeleti szerv dolgozója és a hatósági feladatokat elvégző személy is köteles a belépéskor személyazonosságának igazolására, s arról a kaszinó köteles meggyőződni.

2.5.

A belépő kártyákból az alábbi adatok állapíthatók meg:

 1. Sorszám

 2. Teljes név

 3. Kiállítás kelte

 4. Érvényessége

 5. A vendég aláírása

 6. A kaszinó logója, címe és elérhetősége

A 2.6. b), c) és d) pontokban megjelölt adatok a belépőkártya leolvasásakor a nyilvántartási rendszerből olvashatók le. A belépő kártya harmadik személyre történő átruházása tilos!

2.6.

A kaszinóban játszó minden játékos köteles betartani a játékszabályokat, valamint a kaszinó személyzetének iránymutatásait. A játékosok, a belépő kártya aláírásával tudomásul veszik, hogy az egyes szerencsejátékban való részvétel során készpénzfizetési kötelezettségük van.

A játékosok a belépéssel elfogadják a játékkaszinó pénzmosás megelőzéséről szóló és a játékosokat érintő szabályait.

A kaszinóban a vendégek kizárólag a saját nevükben, saját pénzükkel játszhatnak.

Minden belépő játékos első belépése alkalmával köteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy közszereplőnek minősül e vagy sem, valamint a játékba hozott pénzeszköz eredetéről.

A játékosok, az adataikban bekövetkezett változásokról, a változást követő első látogatás alkalmával kötelesek a kaszinót tájékoztatni.

A kaszinóban lehetőség van arra, hogy a vendégek a szolgáltatással összefüggő figyelmeztetések és tájékoztatások tudomásul vételéről szóló nyilatkozatokat elektronikai eszköz alkalmazásával (például: tableten), az ahhoz csatlakoztatott érintőceruza használatával írják alá. A nyilatkozat tartalma a részvételi szabályzat kivonatát képezi, így különösen a személyes adatok védelméről, a videorendszer működéséről és adatrögzítésről, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben előírt személyazonosítási kötelezettségéről, a 18 éven aluli személyek belépésének tilalmáról, a sérülékeny személyekkel szemben alkalmazandó szabályokról szóló nyilatkozat(ok).

A szervező a szolgáltatással összefüggő figyelmeztetések és tájékoztatások tudomásul vételéről szóló nyilatkozat(okat) önálló képfájlként, utólag nem módosítható formában menti az adott személy elektronikus adatlapjához csatolva.

Az ügyfél a személyazonosság igazoló ellenőrzése során a Pmt. által előírt nyilatkozatokat (miszerint: mindenki a saját nevében, saját pénzeszközeivel vesz részt a játékban, és a közszereplői státuszáról) elektronikai eszköz alkalmazásával (például: tableten), az ahhoz csatlakoztatott érintőceruza használatával írja alá.

A szolgáltató a Pmt. által előírt nyilatkozatokat képfájlként, utólag nem módosítható formában menti az adott személy elektronikus adatlapjához csatolva.

Műszaki probléma, vagy a szolgáltató egyedi döntése esetén a nyilatkozat(ok) megtételére papír alapon is lehetőség van, azonban a technikai probléma megszűnését követően az ügyfélnek a nyilatkozatot(okat) elektronikus eszköz alkalmazásával meg kell ismételni.

A papír alapon lévő nyilatkozatok és az elektronikai eszközön tárolt nyilatkozatok szövege megegyezik.

A beléptetés során szükség esetén egy kézi terminálként tablet eszköz is alkalmazásra kerül, mely az NFC chippel ellátott RFID kártya érintésével a beléptetés adatait megjeleníti, a játékos azonosítására alkalmas, a beléptetés az eszközzel megvalósítható. A tablet eszköz ezen túl a játéknap végén/új játéknap kezdetén a játékkaszinóban tartózkodó vendégek beléptetése során is alkalmazható.

Az első belépés követően a vendég aláírásával az alábbi papír alapon vagy a tablet kijelzőjén lévő nyilatkozatot fogadja el:

KÖZSZEREPLŐI NYILATKOZAT – NYILATKOZAT A DEBRECENI GRAND CASINO KASZINÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJÁNAK ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL

NÉV:…………………………………….. SZÜLETÉSI HELY,IDŐ:…………………………

Tudomásul veszem, és aláírásommal hozzájárulok, hogy a kaszinók a hatályos jogszabályokban előírt adataimat rögzítsék, okirataimról digitális másolatot készítsenek, azokat és digitális fényképemet tárolják. A kaszinók részvételi szabályzatát és az adatvédelmi tájékoztatást megismertem, és elfogadom. Kijelentem, hogy a szerencsejátékban kizárólag saját nevemben kívánok részt venni. Jelen nyilatkozat és a belépőkártya aláírásával tudomásul veszem, hogy a kaszinó rögzíti a belépéseim időpontját, továbbá tudomásul veszem, hogy a kaszinóban rólam hang és videó felvétel kerül rögzítésre, melyet a kaszinó a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelő határidőig köteles megőrizni.

Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el.

Fontos közfeladatot ellátó személy:

a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,

b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,

c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,

d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,

e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,

f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,

g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,

h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

Tudomásul vettem, hogy a kiemelt közszereplőkre vonatkozó rendelkezéseket a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre is alkalmazni kell.

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

a) bármely természetes személy, aki a fent említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;

b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a fent említett személy javára hoztak létre. Jelen nyilatkozat és a belépőkártya aláírásával kijelentem, a kaszinóban kihelyezett tájékoztatót elolvastam, és nyilatkozom, hogy:

NEM minősülök kiemelt közszereplőnek, sem kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek

IGEN, kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójának vagy a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személynek minősülök (megfelelő rész aláhúzandó)

KELT:………………………… ALÁÍRÁS:………………………………………………..

Ha vendég nyilatkozata alapján kiemelt közszereplőnek minősül, akkor a következő nyilatkozatot kell kitöltene:

GRAND CASINO

KIEMELT KÖZSZEREPLŐ NYILATKOZATA

Közszereplőnek minősülésről

Alulírott……………………………………………………………………………………….………….(családi és utóneve)……………………………………….(belépő kártya száma) a fentiekben megjelölt szolgáltató képviselőjétől tájékoztatást kaptam arról, hogy az alábbi személyek minősülnek kiemelt közszereplőnek:

Kiemelt közszereplő az a természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója, vagy akivel közeli kapcsolatban áll.

Fontos közfeladatot ellátó személy:

a) az államfő, a kormányfő, a miniszter, a miniszterhelyettes, az államtitkár, Magyarországon az államfő, a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár,b) az országgyűlési képviselő vagy a hasonló jogalkotó szerv tagja, Magyarországon az országgyűlési képviselő és a nemzetiségi szószóló,

c) a politikai párt irányító szervének tagja, Magyarországon a politikai párt vezető testületének tagja és tisztségviselője,

d) a legfelsőbb bíróság, az alkotmánybíróság és olyan magas rangú bírói testület tagja, amelynek a döntései ellen fellebbezésnek helye nincs, Magyarországon az Alkotmánybíróság, az ítélőtábla és a Kúria tagja,

e) a számvevőszék és a központi bank igazgatósági tagja, Magyarországon a Állami Számvevőszék elnöke és alelnöke, a Monetáris Tanács és a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja,

f) a nagykövet, az ügyvivő és a fegyveres erők magas rangú tisztviselője, Magyarországon a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv központi szervének vezetője és annak helyettese, valamint a Honvéd Vezérkar főnöke és a Honvéd Vezérkar főnökének helyettesei,

g) többségi állami tulajdonú vállalatok igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének tagja, Magyarországon a többségi állami tulajdonú vállalkozás ügyvezetője, irányítási vagy felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületének tagja,

h) nemzetközi szervezet vezetője, vezető helyettese, vezető testületének tagja.

A kiemelt közszereplőkre vonatkozó rendelkezéseket a kiemelt közszereplő közeli hozzátartozójára és a kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személyre is alkalmazni kell.

Kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója a kiemelt közszereplő házastársa, élettársa; vér szerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke, továbbá ezek házastársa vagy élettársa; vér szerinti, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülője.

Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy:

a) bármely természetes személy, aki a fent említett személlyel közösen ugyanazon jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tényleges tulajdonosa vagy vele szoros üzleti kapcsolatban áll;

b) bármely természetes személy, aki egyszemélyes tulajdonosa olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amelyet a fent említett személy javára hoztak létre.

Ennek ismeretében nyilatkozom, hogy kiemelt közszereplőnek / vagy annak közeli hozzátartozójának, vagy vele közeli kapcsolatban állónak minősülök pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről szóló 2017. LIII. törvény 4.§ (2) …………….….. pontja alapján.

Az alábbiak szerint nyilatkozom továbbá a pénzeszközök forrását illetően:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Dátum………………………….. Ügyfél aláírása………………………………………

2.7.

A kabátokat, fényképezőgépeket, kamerákat, táskákat, esernyőket és csomagot a ruhatárban kell elhelyezni a belépést megelőzően.

2.8.

Fotót, filmet vagy videofelvételt a játék ideje alatt kizárólag csak a kaszinó menedzser előzetes hozzájárulásával szabad készíteni.

2.9.

Elektronikus eszközök, különös tekintettel mobiltelefon, kézi számítógép vagy egyéb távközlési kommunikációs berendezés használata tilos.

2.10.

A téteket – a pénznyerő automaták kivételével – zsetonok útján kell megtenni. A tétek megtételére csak a krupié által meghatározott időszakban van lehetőség, az azon kívül tett tétek semmisek.

2.11.

A kaszinóban játszható játékok:

 • AMERIKAI Rulett játékismertető

Válassza ki azt az asztalt, mely megfelel Önnek, és a játékhoz kérjen zsetont a krupiétól.

Ez a színzseton, amelyet Ön a kiválasztott asztalnál vált, csakis az Ön színe, és nem viheti át más asztalhoz. Helyezze el a téteket a játékmezőn, akár más játékosok zsetonjai tetejére is mindaddig, míg a krupié be nem mondja „nincs több tét”. Amikor a golyó beleesik egy számba, ez jelzi a nyerő számot. A vesztő zsetonokat a krupié eltávolítja az asztalról, azokat a téteket, melyek kapcsolatban állnak a nyerő számmal, kifizeti. A rulett asztalnál kérhetők a „Francia rulettben” ismert hívható tétek egyes fajtái, melyek lényege a kerék egyes részein elhelyezkedő számkombinációk, ill. számszomszédok (VOISINS, ORPHANS, TIER).

A játék végeztével a színzsetonokat be kell váltani értékzsetonra, melyeket máshol is felhasználhat.

A Kaszinóban használt rulett kerék megegyezik az Európa szerte használt egy nullás rulett kerékkel.

 • BLACKJACK

A játékosok (egytől-hétig) a krupié ellen játszanak. A játék célja az, hogy a kártyák összértékben 21-et minél jobban megközelítsék anélkül, hogy túllépnék. Ha az első két kártya értéke 21 (ász + tizes értékű kártya) ez Blackjack, ami másfélszeresen (3:2 arányban) kerül kifizetésre, ha a krupiénak is Blackjack-je van akkor döntetlen állás alakul ki. (A krupié köteles 16-ra húzni, de 17-nél meg kell álljon.) Egyedüli játékos kötelező két boxon fogadni. Egy boxban maximum három játékos fogadhat. A tétel összege nem haladhatja meg a boksz maximumot. Az asztalon megjelölt fogadási minimum és maximum nem a játékosra vonatkozik, hanem az általa igénybe vett boxra.

LAPSZÉTVÁLASZTÁS:

Ha a játékos első két lapja egyforma értékű, az eredeti tét összegével megegyező tét ellenében a lapok megoszthatók. Ha újra azonos értékű kártya jön, ez a művelet megismételhető négy különálló fogadásig. Két ász esetében a szétválasztott lapok csak egy kártyát húzhatnak és tovább nem oszthatók, az ilyen formában kapott Ász + tízes értékű lap nem Blackjack, csak 21.

LEDUPLÁZÁS:

Bármelyik két első lap után a játékos megduplázhatja eredeti fogadását és egy harmadik kártyát kap. Ez alól a Blackjack kombináció kivétel.

BIZTOSÍTÁS:

A krupiék Ásza ellen a játékosok fogadhatnak az erre kijelölt „Insurance” vonalon a tétjük fele értékéig, egy esetleges krupié Blackjack elleni biztosításra. Ez a fogadás 2:1 arányban kerül kifizetésre, de ha a krupiénak nem lesz Blackjack-je, akkor veszít.

Tilos a játékosoknak egymás játékára vonatkozó célzásokat tenni, a játékkal kapcsolatos tanácsokat adni, a húzáshoz, helyben maradáshoz, szétválasztáshoz, vagy leduplázáshoz.

Minden asztalnál fel van tüntetve a fogadási érték minimuma és maximuma.

 • ULTIMATE TEXAS HOLD’EM POKER

Az Ultimate Texas Hold’em az osztó ellen játszható játék választható bónusz tét lehetőséggel.

A játék több szempontból is előnyös a játékosnak:

 • minél hamarabb teszi meg a tétjét, annál többet tehet.

 • Nem kell eldobnia lapjait, amíg nem látta az összes közös lapot.

 • A Trips bónus tét három egyforma vagy nagyobb lapkombináció esetén zet.

A játék kezdése

Tegyen egyenlően tétet az Ante és a Blind téthelyekre. Ezen felül tehet még a Trips bónusz tétre is. Ez után kap két kártyát.

Tegyen sokat…vagy keveset…vagy ne tegyen semmit

Miután megkapta a két kártyát, dönthet úgy, hogy passzol (check) vagy fogad az Ante tétje 3 vagy 4-szeresével. Ezután az osztó kirakja a három közös lapot (flop). Ha még nem tett tétet, eldöntheti, hogy ismét passzol, vagy fogad az Ante tétje 2-szeresével. Az osztó ezután felfedi az utolsó két közös kártyát. Ha eddig nem tett tétet, most fogadhat az Ante tétjével megegyező összeggel, vagy eldobhatja lapjait.

Lapok mutatása

Az osztó megmutatja a bank lapjait és bejelenti azok értékét. Ahhoz, hogy egyenlő kifizetést kapjon, erősebb lapokkal kell rendelkeznie, mint a banknak. Ha a bank lapjai erősebbek, az összes megtett tétjét elveszíti. Ha a bank és az Ön lapjai egyenlő erősségűek, a téteket visszakapja. A Blind tét csak akkor nyer, ha sorral (straight), vagy annál erősebb kombinációval veri meg a bank lapjait.

Az osztónak egy párral kell rendelkeznie ahhoz, hogy a bank „nyisson”. Ha a bank nem nyit, az Ante téteket a játékos visszakapja. A többi tétje kiértékelésre kerül.

 • PUNTO-BANCO (BACCARAT)

Szabályok:

A játékot 6 csomag 52 lapos kártyával kell játszani. A játékosok fogadhatnak a bankkal 19:20 nyerési aránnyal (Banco), vagy másik játékossal 1:1 nyerési aránnyal (Punto). A játékosok fogadhatnak eldöntetlen állásra is 8.1 nyerési aránnyal.

A kártyák értékei a következők:

Ász: 1

Ábrás kártyák: 10

Minden más kártyának a rajta feltüntetett értéke van.

A játék célja minél közelebb jutni a 9 ponthoz. A kézben két vagy három kártya lehet, amelyet az alább feltüntetett szabály szerint kell kihúzni. A pontérték meghatározásánál az összértéket jelző szám utolsó számjegyét kell figyelembe venni. (Pl: 6+7=13, tehát 3 pont, 10+ász=11, tehát 1 pont, 9+3+6=18, tehát ez 8 pontot ér.)

Ha a Banco illetve a Punto 0 pontot ér el, ezt „Baccara”-nak nevezzük. Ilyen eset pl. a következő: 9+ász=10, tehát a játékos 0 pontot ért el, Ez Baccara.

A kártyák húzási szabálya (Tableaux):

A: A játékos húzása (Punto)

 • ha nála 0,1,2,3,4 vagy 5 van, húz egy kártyát,

 • ha nála 6 vagy 7 van, akkor megáll,

 • ha nála 8 vagy 9 van, akkor egyből nyer, a bank nem húzhat.

B: A bank húzása (Banco)

 • ha 0,1 vagy 2 van nála, akkor húz, kivéve ha a játékos egyből nyert,

 • ha 3 van nála, húz ha 0,1,2,3,4,5,6,7 vagy 9-et ad vagy nem ad kártyát a játékosnak, megáll ha 8-at ad,

 • ha 4 van nála, húz ha 2,3,4,5,6 vagy 7-et ad, vagy nem ad kártyát a játékosnak, megáll, ha 0,1,8 vagy 9-et ad,

 • ha 5 van nála, húz ha 4,5,6 vagy 7-et ad, vagy nem ad kártyát, megáll ha 0,1,2,3,8 vagy 9-et ad,

 • ha 6 van nála, húz ha 6-t vagy 7-et ad, megáll ha 0,1,2,3,4,5,8 vagy 9-et ad,

 • ha 7 van nála megáll,

 • ha 8 vagy 9 van nála azonnal nyer, a játékos nem húzhat.

A játéknál a választási lehetőség ki van zárva. Az asztalokon fel van tüntetve a fogadási érték minimuma és maximuma.

Black Jack és Ultimate Texas Hold’em Bónusz rendszer

 1. Az Ultimate Texas Hold’em és a Black Jack Jackpot játék közös nyereményalapot képez.

 2. A Bónusz induló összegét, amely 500.000 Ft, mindig a kaszinó biztosítja. A későbbiekben a megtett bónusztétek elkülönített része a „reserve”, a következő bónusz indulóösszegét növeli.

 3. Minden egyes megtett Bónusztét után a Bónusz összege a tét 25%-val növekszik (tehát egy 500 Ft tét esetében a Bónusz összege 125 Ft-tal növekszik, ebből 112,50 Ft látható, 12,50 Ft pedig az ún. „Reserve”-be kerül, amely a következő Bónusz kifizetésekor automatikusan az induló összeghez adódik – Hidden Bónusz).

 4. Igény szerint a bónuszjáték az összekapcsolt asztalokon külön-külön is játszható, hogy ha csak az egyik asztal üzemel. az ott keletkező bónusznövekmény értelemszerűen a közös bónusz összegét növeli.

 5. A Bónusz nyeremények kifizetése minden esetben az adott játékasztalnál a dotáció terhére történik. Amennyiben az adott asztal értékzsetonjainak összege nem fedezi a kifizetés értékét, akkor a zsetonpénztár pótdotációval látja el az asztalt.

 6. Az asztal elszámolására, és az eredmény megállapításra az általános szabályok szerint kerül sor.

Black Jack Bónusz:

Progresszív Black Jack egy opcionális bónusztét a Black Jacken, mely a Játékos és az Osztó első két lapján alapul. Ha a Játékosnak Black Jackje vagy Ász – Királya van, nyer. A Jackpotot akkor nyeri meg, ha neki azonos szimbólumú Ász – Király-a és az Osztónak (Bank) Ász – Királya van.

 1. A játékosnak játszania kell a Black Jack alapjátékot, hogy az Black Jack Bónuszjátékban részt vehessen.

 2. A bónusz tét 500 Ft.

 3. Ezután a Black Jack a rendes szabályok szerint folytatódik.

 4. A két első kártya leosztása után a progresszív tétek kiértékelésre kerülnek.

Ha a Játékosnak Black Jackje vagy Ász – Királya van, a nyeremény azonnal kifizetésre kerül.

 1. Ha a Játékosnak azonos szimbólumú Ász – Király-a van és az Osztó első lapja Ász vagy Király, a nyeremény csak az Osztó második lapja után kerülhet kifizetésre.

 2. Split utáni kombinációk nem vesznek részt a progresszív játékban.

 3. A lehetséges kombinációk közül csak a legmagasabb értékű kerül kifizetésre.

 4. A Bónusz kifizetései a követezők:

Kombináció

Kifizetés

Envy bónusz

Játékos Ász-Király azonos szimbólumú és egyidejűleg Dealer Ász-Király

100% Bónusz

50.000 Ft

Játékos Ász-Király azonos szimbólumú

25.000 Ft

Játékos Ász-Király (azonos színű, piros vagy fekete)

20.000 Ft

Játékos Ász-Király

10.000 Ft

Játékos Black Jack

2.000 Ft

Envy Bónusz:

Ha egy Játékosnak az asztalnál Jackpot kombinációja van, a többi progresszív Játékos ún. Envy bónuszt nyer.

Ultimate Texas Hold’em Bónusz:

Az Ultimate Texas Hold’em Bónusz egy opcionális tét, melyet a külön téthellyel rendelkező asztalon/asztalokon lehet megtenni.

 1. A játékosnak játszania kell az Ante és Blind téteket, hogy az Ultimate Texas Hold’em Bónuszjátékban részt vehessen.

 2. A Bónusz tét 500 Ft.

 3. A Bónusztét megnyerhetősége a Dealer kártyáitól független.

 4. A nyerő kombinációk a játékos saját 2 és az 5 közös kártya (Board) kombinációjából kerül megállapításra.

 5. A Royal Flush 100% Bónusz kifizetéshez a játékosnak legalább egy kártyájával kell a Royal Flush kombinációhoz rendelkeznie.

 6. A lehetséges kombinációk közül csak a legmagasabb értékű kerül kifizetésre.

 7. A Bónusz kifizetései a követezők:

Kombináció

Kifizetés

Envy bónusz

Royal Flush

100% Bónusz

50.000 Ft

Community Royal Flush (Board)

500.000 Ft

Straight Flush (színsor, bármely színben)

150.000 Ft

Póker (négy egyforma)

50.000 Ft

Full House (három egyforma és egy pár)

5.000 Ft

Envy Bónusz:

Ha egy Játékosnak az asztalnál Jackpot kombinációja van, a többi progresszív Játékos ún. Envy bónuszt nyer.

 • PÓKER VERSENY

Egy adott póker asztalon a következő játéktípusokat lehet játszani: Texas Hold’em, Omaha Hold’em, Seven Card Stud Póker.

Texas Hold’em Póker

A játékban minimum kettő, maximum tíz játékos vehet részt.

A játékban minden játékos két kártyát kap képpel lefelé (Hole Cards), továbbá a dealer öt kártyát oszt képpel felfelé amelyet az asztal közepére helyez el, s ezen öt kártyát (Common Cards) minden játékos egyforma eséllyel használhatja, így a hét kártyából azt az öt lapot kell kiválasztani, amely a legjobb összeállítást adja.

Omaha Hold’em

Az Omaha Hold’em póker típusú játék, melyet egy csomag 52 lapot tartalmazó francia kártyával játszanak.

A játékban legalább kettő, de maximum tíz játékos vehet részt.

A játékban minden játékos négy kártyát kap képpel lefelé(Hole Cards), továbbá a dealer öt kártyát oszt képpel felfelé amelyet az asztal közepére helyez és ezen öt kártyát minden játékos egyforma eséllyel használja. (Common Cards). A játékosoknak a képpel lefele osztott lapjaikból két kártyából, a képpel felfelé az asztal közepére osztott kártyákból pedig három kártyából kell kiválasztani a legerősebb öt lapos kombinációt.

Seven Card Stud Póker

A Seven Card Stud póker típusú játék, melyet egy csomag, 52 lapot tartalmazó francia kártyával játszanak.

A játékban legalább kettő, de maximum nyolc játékos vehet részt.

A játékban minden játékos hét kártyát kap, melyből a játékosoknak azt az öt lapot kell kiválasztani, amely a legmagasabb értékű lapkombinációt adja.

 • Cash Game

A játékosok egymás ellen játszanak, a játékosokkal szemben ülő dealer a játékvezető. A játékasztalnál maximum 10 játékosnak van lehetősége helyet foglalni. Egy játék a kis- és a nagyvak tétek megtételétől a rake jutaléktartó (cash box) dobozba dobásáig tart. A játékban való részvétel feltétele, hogy a játékosoknak az asztalnál érvényes ‒ limit-től függő ‒ minimum összeggel kell rendelkezni zsetonban (minimum buy in), amit jól láthatóan az asztalon kell tartaniuk. A játékos ehhez az összeghez egy játék során, azaz egy teljes leosztás időtartama alatt, nem tehet hozzá további zsetont, és el sem vehet abból.

A casino a szolgáltatás fejében rake-t (jutalékot) szed, amitől bizonyos esetekben, ha a casino érdeke úgy kívánja (például a játék elindítása érdekében max 4 főig) eltekinthet. A rake mennyisége az aktuális pot maximum 10 %-a lehet. A rake mennyiségét az asztalon folyó játék vaktéteire tekintettel a casino műszakvezető menedzsere állapítja meg és gondoskodik arról, hogy az az asztalon mind a játékosok, mind a video ellenőrzési rendszer számára jól láthatóan fel legyen tüntetve, például:

RAKE 2 %, MAX. 2.000 HUF

RAKE 2 %, MAX. 3.000 HUF

RAKE 2 %, MAX. 5.000 HUF

RAKE 5 %, MAX. 2.000 HUF

RAKE 5 %, MAX. 3.000 HUF

RAKE 5 %, MAX. 5.000 HUF

Egy játéknapon egy készpénzes asztal esetében a kihelyezett rake összegét nem változtatjuk, amennyiben változásra kerülne a rake százaléka az aktuális asztalt bezárjuk, elszámoljuk és új asztalt nyitunk.

A leosztás végén a dealer kihirdeti a pot nyertesét/nyerteseit, ezután az összegyűlt téteket (pot) címletenként elkülönítve, a kamera számára is jól látható módon az asztalra felfekteti, megszámolja, a rake-t az asztalon feltüntetett szabályok szerint elkülöníti a nyereménytől, a nyremény(eke)t átadja a nyertes(ek)nek, a rake-t pedig a jutaléktartó (cash box) dobozba dobja.

Téteket csak zsetonban lehet az asztalon elhelyezni., a készpénzt zsetonra kell váltani.

A játékos, az asztalnál, a kaszinó általános szabályai szerint jogosult zsetonokat vásárolni ezt azonban csak két játék, azaz két teljes leosztás között teheti meg. A játékos, a birtokában lévő zsetonok címletét játék közben is jogosult kisebb, vagy nagyobb címletre váltani. Amennyiben a játékosnak teljesen elfogy a rendelkezésre álló zsetonja, legalább a minimum buy in felét kell újraváltania a játékban maradáshoz. Ennek hiányában, a játékos a játékból kiesik, és a következő körben nem jogosult a játékban való részvételre.

A poker hand-ek abszolút egyenlősége esetén a pot egyenlő arányban kerül felosztásra. A szervező az egyenlő arányban felosztott pot-ok esetében a játékasztalon feltűntetett jutalékot (rake) szed.

A szervező a jutalékot valamennyi keletkezett sidepot-ból a maximum összegig leveszi.

A játékok bővebb leírása a recepción és a játékasztaloknál is ki van helyezve.

Az egyes játékoknál megengedett legkisebb és legnagyobb tétek az asztaloknál táblákon vagy elektronikus kijelzőkön megjelenítésre kerülnek.

2.12.

A játékteremben alkalmazott zsetonokat a kaszinót üzemeltető társaság részben vagy teljes egészében érvénytelenítheti és kicserélheti azokat másokkal.

Ha a zsetonok teljes vagy részleges bevonására a nyitvatartási idő alatt kerül sor, a kaszinóban tartózkodó játékosok számára lehetővé kell tenni a birtokukban lévő zsetonok visszaváltását.

Texas Hold’em Póker

A játékban legalább kettő, de maximum tíz játékos vehet részt.

A játékban minden játékos két kártyát kap képpel lefelé (Hole Cards), továbbá a dealer öt kártyát oszt képpel felfelé amelyet az asztal közepére helyez el, s ezen öt kártyát (Common Cards) minden játékos egyforma eséllyel használhatja, így a hét kártyából azt az öt lapot kell kiválasztani, amely a legjobb összeállítást adja.

Pineapple Texas Hold’em Póker

A játékban legalább kettő, de maximum tíz játékos vehet részt.

A játékban minden játékos három kártyát kap képpel lefelé (Hole Cards), amelyből egyet flopp előtt el kell dobnia, továbbá a dealer öt kártyát oszt képpel felfelé amelyet az asztal közepére helyez el, s ezen öt kártyát (Common Cards) minden játékos egyforma eséllyel használhatja, így a hét kártyából azt az öt lapot kell kiválasztani, amely a legjobb összeállítást adja.

Crazy Pineapple Texas Hold’em Póker

A játékban legalább három, de maximum tíz játékos vehet részt.

A játékban minden játékos három kártyát kap képpel lefelé (Hole Cards), amelyből egyet flopp után el kell dobnia, továbbá a dealer öt kártyát oszt képpel felfelé, amelyet az asztal közepére helyez el, s ezen öt kártyát (Common Cards) minden játékos egyforma eséllyel használhatja, így a hét kártyából azt az öt lapot kell kiválasztani, amely a legjobb összeállítást adja.

Omaha Hold’em Póker

A játékban legalább kettő, de maximum tíz játékos vehet részt.

A játékban minden játékos négy kártyát kap képpel lefelé(Hole Cards), továbbá a dealer öt kártyát oszt képpel felfelé amelyet az asztal közepére helyez és ezen öt kártyát minden játékos egyforma eséllyel használja. (Common Cards). A játékosoknak a képpel lefele osztott lapjaikból két kártyából, a képpel felfelé az asztal közepére osztott kártyákból pedig három kártyából kell kiválasztani a legerősebb öt lapos kombinációt.

Seven Card Stud Póker

A játékban legalább kettő, de maximum nyolc játékos vehet részt.

A játékban minden játékos hét kártyát kap, melyből a játékosoknak azt az öt lapot kell kiválasztani, amely a legmagasabb értékű lapkombinációt adja.

3. A KASZINÓBA VALÓ BELÉPÉS ÉS A VENDÉGEK NYILVÁNTARTÁSA

A belépéskor a vendégek belépőkártyát kapnak, amely kiállítástól számítva 2 évig érvényes. A belépőkártya számítógépes “másolatát” vagy az erre rendszeresített formanyomtatványokat (belépési nyilatkozatokat) a recepciós számítógépes rendszerbe a vendég aláírásával együtt rögzíti.

A vendégeket a belépéskor számítógépes nyilvántartásba kell venni. A számítógépes nyilvántartás tartalmazza az alábbi adatokat:

 1. a vendég nyilvántartási számát,

 2. családi és utónevét,

 3. születési nevét,

 4. lakcímét,

 5. születési helyét, idejét,

 6. állampolgárságát,

 7. anyja születési nevét,

 8. az azonosító okmányának típusát és számát,

 9. külföldi természetes személy esetében a b-h. pontokban meghatározott adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, amennyiben az okmányok bizonyos adatokat nem tartalmaznak akkor ezek tekintetében a vendég nyilatkozata szerinti adatokat, továbbá külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helyét,

 10. a kaszinóba történő első és további belépéseinek időpontját,

 11. amennyiben különleges elbánásban részesülő (VIP)-vendég, akkor a VIP-fokozatát (A-F fokozat lehetséges),

 12. a biztonság szempontjából fontos adatokat (nem szerepel e a kitiltottak listáján?),

 13. az aktuális belépését megelőző legutolsó belépését a kaszinóba,

 14. az eddigi összes látogatásának számát és dátumát,

 15. esetleges egyéb megjegyzéseket,

 16. személyazonosságát igazoló iratának számítógépes fénymásolatát.

 17. a vendég fényképét

 18. a belépőkártya hátoldalán lévő nyilatkozaton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a vendég aláírását és annak számítógépes fénymásolatát

Azok a vendégek, akik először járnak a kaszinóban számítógépes belépő kártyát kapnak, amelyet további látogatásaik során felmutatnak. A további alkalmakkal a kártyát a kezelő a számítógépbe helyezi, s ezáltal a vendég személyazonossága az adatbázisból megállapítható.

A kaszinó a recepciónál tájékoztatja a vendégeket, hogy belépéskor személyes adataikat nyilvántartásba veszik. A vendégek a belépő kártya aláírásával a hátoldalán lévő nyilatkozatot és abban foglaltakat elfogadják, tudomásul veszik és járulnak ahhoz hozzá, hogy a kaszinó az adataikat az azonosítás céljából rögzítse, kezelje és adatállományában nyilván tartsa.

4. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZABÁLYAI

4.1.

A kaszinóban csak az a személy vehet részt a játékban, akinek a játékban való részvételét a jogszabály vagy a kaszinó Részvételi Szabályzata (ld. 2.1. és 2.2. pontok) nem tiltja.

4.2.

A belépő kártyákat nyilván kell tartani, s azok nem átruházhatóak.

4.3.

A belépő kártya átvételekor a vendég figyelmét fel kell hívni a Játék- és Részvételi Szabályzat rendelkezéseire, amelyek kötelezőek rá.

4.4.

A látogatókkal kapcsolatosan a kaszinó külön vezeti a kitiltott személyek listáját is, akiknek a kaszinóba való belépését a kaszinó személyzete jogosult és köteles megakadályozni.

A belépő kártyát és a személyazonosságot igazoló okmányt a vendég a kaszinó arra felhatalmazott alkalmazottjának felhívására a kaszinóban való tartózkodása ideje alatt bármikor köteles bemutatni.

4.5.

A kaszinó vezetősége vizsgálhatja a Részvételi Szabályzat rendelkezéseinek betartását, a vendégek ruházatát és viselkedését.

Megfelelőnek az a ruházat tekinthető, amely tiszta, rendezett, s a kaszinóban tartózkodó többi személy ízlését nem sérti. Tilos a kaszinóban hiányos, vagy szeméremsértő öltözékben megjelenni.

4.6.

A vendégekről csak a kaszinó igazgatója adhat felvilágosítást hatóságoknak, s csak kizárólag előzetes, írásbeli és indokolt megkeresés alapján.

4.7.

Azok a személyek, akik az üzemeltető, vagy más játékkaszinót üzemeltető társaság alkalmazottai voltak a kaszinóban nem játszhatnak.

4.8.

A kaszinó alkalmazottai munkaidejükön kívül nem léphetnek be a kaszinóba.

4.9.

A kaszinó a játékosok részére kölcsönt nem nyújthat. A kaszinóban a nyitva tartás ideje alatt azok sem nyújthatnak a játékosoknak kölcsönt, akik a játékban a jogszabályok, vagy a jelen Szabályzat rendelkezései alapján nem vehetnek részt.

4.10.

A játékos a belépéskor köteles a recepción jelezni azt, ha a játék végén esetleges nyereményéről igazolás kiállítását fogja kérni.

A kaszinó a 2.000.000.-Ft összeget, meghaladó nyeremény esetén köteles a játékos kérésére nyereményigazolást kiállítani

Nyereményigazolás csak ugyanazon a játéknapon a játékosoknak a játékkaszinóban való folyamatos tartózkodása alatt, kizárólag a játékban ténylegesen elért nyereményéről, a kaszinóból történő eltávozásakor adható, amennyiben a nyeremény összege minden kétséget kizáróan megállapítható.

A nyereményigazolás kiállítása előtt játékos személyazonosítása megtörténik.

4.11

A játékos a személyzet részére borravalót adhat. A személyzet borravalót közvetlenül nem fogadhat el, köteles a közös gyűjtőkbe helyezni azt.

5. A NYEREMÉNYEK FELVÉTELÉNEK MÓDJA

Ha a játékos úgy dönt, hogy a játékot befejezi, vagy a kaszinó bezár, a játékos a nála lévő zsetonokat, ticketeket jogosult és köteles készpénzre visszaváltani. A visszaváltás a zsetonpénztár feladata. A zsetonpénztáros ilyenkor megvizsgálja a játékos által átadott zsetonokat, s közli azok értékét a játékossal. Amennyiben egyetértenek az összegben, a zsetonok ellenértékét készpénzben kifizeti. Vita esetén a zsetonokat újból átvizsgálja.

Pénznyerő automatákon az elért creditállományt ticket formájában lehet megszűntetni. A pénznyerő automata által kinyomtatott ticket más pénznyerő automatába helyezhető illetve visszaváltható a pénztárban. Az adott játéknapon fel nem használt ticketek a játéknap végén érvénytelenítésre kerülnek, összegüket a kaszinó árva nyilvántartásba veszi, és a ticket felmutatásakor árva visszafizetés formájában fizeti ki a játékosnak.

Ha a credit összege eléri a kaszinó által megszabott limit összegét (200.000 Ft), vagy a ticket nyomtatás műszaki okok miatt nem lehetséges a pénznyerő automatán, akkor a pénztárban kinyomtatott hárompéldányos „Handpay” bizonylat elkészítése után fizetik ki a játékosnak a megfelelő credit összeget.

Amennyiben a pénznyerő automata nincs a ticket rendszerre kötve, vagy átmenetileg nem csatlakozik a ticket rendszerhez, úgy hárompéldányos bizonylat kitöltése után fizetik ki a játékosnak a credit összegét.

A kaszinóban Jackpot nyereményre lehet jogosultságot szerezni. Az a játékos lehet jogosult jackpot nyereményre, aki olyan pénznyerő automatán tesz tétet, amely része a jackpot rendszernek.

A Jackpot nyeremény megszűnik, ha a kaszinó vezetősége úgy dönt, hogy a Jackpottal érintett összes játékot kivonja a játszható játékok közül. Erről a döntésről a vezetőség a játékosokat minimum 30 nappal előbb a kaszinóban elhelyezett feliratokon tájékoztatja.

A progresszív bónusszal rendelkező játékok esetében a bónuszra vonatkozó fizetési ígérvény hatályát veszíti, ha az alapjául szolgáló játék megszűnik.

A játékos a kaszinóból semmilyen zsetont nem vihet ki, a nála lévő zsetonokat köteles készpénzre váltani.

A nem játékzsetonokat készpénzre nem lehet visszaváltani, s azokkal csak asztaloknál lehet játszani.

A nyeremények kifizetése az adott játéknapon történik.

A játékos nyereményét helyezheti letétbe is a kaszinóban. A kaszinó ellenszolgáltatás nélkül őrzi a játékos által letétbe helyezett összeget 30 napig. A letétbe helyezett összegről a kaszinó bizonylatot ad a játékos részére.

A kaszinóban talált gazdátlan zsetonokat, készpénzt vagy ticketet a kaszinó nyilvántartásba veszi, tulajdonosát megpróbálja kideríteni és értesíti a fellelt összegről. Amennyiben nem sikerül azonosítani vagy értesíteni a jogos tulajdonost, úgy a kaszinó egy évvel a nyilvántartásba vétel után a kaszinó bevételezi.

A kaszinó igazgatójának lehetősége van a 8.000.000.- forint feletti kifizetés esetében egy 72 órás vizsgálati időszakot elrendelni, amennyiben a játék tisztaságában gyanú merülne fel. A vizsgálat menetébe a surveillance operátorait, a játékgép forgalmazóját gyártóját, ha szükséges a felügyelet munkatársait kívánja bevonni. A vizsgálat ideje alatt a vendég nyereményét letétbe helyezzük és plaque-ban elkülönítetten tároljuk az estleges nyereményigazolással együtt.

6. A VITÁS ESETEK, KÉRDÉSEK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA

Abban az esetben, ha alapos gyanú merül fel, hogy a pénznyerő automata működését, a játék véletlenszerű kimenetelét a játékos meg nem engedett módon befolyásolta, illetve a pénznyerő automata műszaki hibáját kihasználva a jogellenesen a véletlenszerűség kizárásával tette meg tétjeit a játékkaszinó az így keletkezett nyereményt a pénznyerő automata vizsgálatának befejezéséig visszatartja. Amennyiben a gyanú beigazolódik, a nyereményt nem fizeti ki. Ebben az esetben a játékkaszinó vezetőségének joga van a játékos ellen a vonatkozó jogszabályokban leírtak szerint a szükségesnek vélt intézkedéseket megtenni.

A játékkaszinóban keletkező vitákkal kapcsolatban az eljárás a következő:

A játékasztaloknál a játék közben felmerült viták rendezése első fokon az asztalnál folyó játékért elsősorban felelős asztalfőnök jogosult a vitát elrendezni, amely a kaszinó és a vendég, illetve két vendég között keletkezik. A helyes döntés érdekében az asztalfőnök köteles az asztalnál szolgálatot teljesítő dolgozók és az érintett vendégek véleményét is kikérni.

Amennyiben a döntéssel a vendég nem ért egyet, úgy a szolgálatban lévő manager illetve a játékkaszinó szolgálatban lévő legmagasabb beosztású vezetője jogosult dönteni. Ha a vendég a döntéssel nem ért egyet, a végleges döntést a kaszinó igazgatója hozza meg, amely a nemzetközi kaszinó szabályoknak és a vendégnek a belépőkártyán aláírt nyilatkozatának megfelelően végérvényes, ez ellen további felvetés nem tehető.

Ha a vita a pénznyerő automatákkal kapcsolatos, akkor az automata részleg munkatársa ellenőrzi a pénznyerő automata működését a pénznyerő automatában tárolt adatok kiolvasása és értékelése után a valamint a megtekintett videófelvételek alapján kaszinó vezetősége hozza meg végleges döntést.

Tovább vitás esetekben az automata üzemeltetéséért felelős személy köteles értesíteni a kaszinó vezetőségét, aki kivizsgálja a panaszt és a gép meghibásodása esetén a játékos kizárólag a meghibásodás előtti, a „credit” -ben szereplő pénzösszeg kifizetésére tarthat igényt.  Amennyiben a meghibásodás folyó, de be nem fejezett játék alatt történik, abban az esetben a megtett tét is és a „credit” -ben szereplő pénzösszeg is visszajár a játékosnak.  (Megj.: a pénznyerő automata meghibásodása esetén minden megtett tét és nyeremény érvénytelen.)

A játékkaszinó fenntartja a jogot, hogy a helyszínen nem eldönthető vitás eset fennállása esetén a pénznyerő automata gyártójától szakvélemény kér, mely szakvéleményt a játékkaszinó és a vendég is elfogadnak. A szakvélemény megérkezésének határideje 8 munkanap. (Megj. a játékciklus megkezdése előtti a „credit” -ben szereplő pénzösszeg kifizetését azonnal elvégzi a játékkaszinó.) A vitás összeg – amennyiben az jogos -, a szakvélemény megérkezése után 3 munkanapon belül kifizetésre kerül a játékos részére.

Minden kaszinóban folyó játék esetébe a vitás kérdések rendezésénél a kaszinó vezetősége felhasználja a videó-felügyelők állásfoglalását és a játékkal kapcsolatos videó felvételeket.

A pénznyerő automata meghibásodása esetén a tét és a nyeremény érvénytelen.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7.1

A játékkaszinóban használatos Forint (HUF) értékű zsetonok:

50, 100, 200, 500, 1.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 Forint

7.2

A játékkaszinóban a játékosok tétjeiket magyar forint pénznemben köteles megtenni, s a játékkaszinó a nyereményeket magyar forint pénznemben köteles kifizetni. A pénztáraknál lehetőség van – kizárólag játék céljára – külföldi valuták magyar forintra történő beváltására, valamint bankkártya és hitelkártya is használható pénzfelvételre. Nyeremény esetén, az a játékos, aki valutát vált játék céljából, jogosult a beváltott valutája értékéig azt visszakapni az adott játéknapon, az az fölötti nyereményt kizárólag magyar forintban kaphatja meg.

A jelen Szabályzat rendelkezéseit a kaszinó minden alkalmazottja köteles maradéktalanul betartani, s a játékosokkal betartatni. Minden játékosnak joga van a Szabályzat rendelkezéseit megismerni, s a játékosok is kötelesek annak rendelkezéseit betartani.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályait, a koncessziós szerződés rendelkezéseit és a SZF által kiadott mindenkori hatályos előírásokat kell alkalmazni.

Debrecen, 2021. július 06.

CÍVIS GRAND CASINO KFT.